empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Manteniment d'instal·lacions amb el risc de legionel·losis

La legionel·losis és una malaltia bacteriana d’origen ambiental què acostuma presentar dues formes clíniques diferenciades, la forma pneumònica què es caracteritza per pneumonía, febre alta i la forma no pneumònica què es manifesta com un símptoma febril agut i de pronòstic lleu.

Segons el Real Decret 909/2001 i Decret 152/2002 de la Generalitat de Catalunya, és responsabilitat de l’empresa propietària d’instal·lacions com ara torres de refrigeració, condensadors evaporatius i tota instal·lació susceptible d’albergar bactèries com la legionel·la o semblants, el realitzar el manteniment periòdic què garanteixi la correcta desinfecció, obligant-se segons normatives vigents a un rigorós control microbiològic i fisioquímic de l’aigua tractada per a evitar tot risc per a la salut pública.

Aquesta llei exigeix informar a l’Ajuntament del municipi al qual pertany l’empresa, sobre l’existència d’aquests equips i sobre els programes de manteniment, neteja i desinfecció què es duguin a terme. Aquesta informació també ha d’estar en tot moment a disposició de la Inspecció Sanitària.

Sense perjudici d’altres responsabilitats civils o penals, d’incompliment d’aquesta legislació comportarà una possible sanció per part de l’Autoritat Sanitària a l’empresa, per quantitats què poden oscil•lar entre 3.000 i 600.000 euros a més del tancament temporal o definitiu, segons la importància de la infracció.

A Ben-Net/Grupo BN, estem especialitzats en el manteniment i la desinfecció de qualsevol circuit o instal•lació de tractament d’aigua. Tenim l’acreditació oficial com empresa autoritzada al desenvolupament de tota feina necessària perquè les instal·lacions controlades per nosaltres estiguin en les condicions adients de seguretat.

A més de realitzar feines de manteniment i desinfecció, Ben-Net/Grupo BN s’encarrega de gestionar les anàlisis microbiològiques i també les oportunes documentacions acreditatives en els diferents departaments de l’Administració per tal què la Inspecció Sanitària pugui comprovar el compliment de la normativa vigent.

Entrada de Legionel·la i Transmissió

 • Colonització en aigua dolça (llacs, rius, pous, basses d’aigua,...)
 • Colonització de la xarxa de proveïment i arribada al sistema d’aigua
 • Creixement de la Legionel·la i augment de la concentració
 • Dispersió ambiental de gotes amb bactèries
 • Inhalació de l’aerosol per part de les persones

Bactèria Legionel·la Pneumophila

 • Rang de temperatura de 0ºC a 63ºC
 • Creixement òptim a 35ºC (25ºC a 40ºC)
 • Ph entre 5 i 8,5
 • La presència de ferro i derivats de cautxo afavoreixen el creixement
 • Pot viure a l’interior d’amebes i protozous
 • La presència de biocapes, llots, matèria orgànica, materials de corrosió, actuen de nutrients
 • Oxígens entre 0,2 mg/l i 15 mg/l

Totes les instal·lacions què utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o exterior d’edificis d’ús col•lectiu, o instal•lacions industrials susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel•losi s’agrupen en:

Instalacions de Baix Risc

 • Fonts ornamentals
 • Sistemes urbans de rec per aspersió
 • Elements de refrigeració per aerolització a l’aire lliure
 • Sistemes d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’aigua sanitària, calenta i freda no contemplats d’alt risc
 • Conductes d’aire condicionat
 • Altres aparells què acumulen aigua i poden produir aerosols

Instalacions d'Alt Risc

 • Les què afecten l’exterior dels edificis: torres de refrigeració i condensadors evaporatius
 • Les què afecten l’interior dels edificis: humificadors què generen aerosols i els equips semblants de refredament de l’aire per pulverització
 • Sistemes d’aigua sanitària calenta i freda (ret, depòsits, acumuladors, calderes, calenta dors, cisternes, pous) dels centres hospitalaris i de les instal·lacions d’ús col·lectiu què disposin de dutxes (prisions, allotjaments turístics, instal·lacions esportives i saunes, entre d’altres)
 • Instalacions termals
 • Banyeres de hidromassatge i piscines climatitzades amb moviment

Les instal·lacions d’Alt risc estan subjectes a normes d’autocontrol:

 • Elaboració de plànols de cada instal·lació
 • Programa de manteniment
 • Programa de neteja i desinfecció
 • Programa de tractament de l’aigua

Registre de Manteniment Neteja i Desinfecció

Totes les instal•lacions d’alt risc tindran un registre de manteniment a disposició de les autoritats i entitats de revisió què inclourà:

 • Operacions de revisió, neteja i desinfecció general, protocol de neteja i certificat
 • Operacions de manteniment i incidències (neteges parcials, reparacions i verificacions)
 • Presa de mostres i anàlisi de l’aigua
 • Signatures del responsable tècnic i de la instal·lacióSol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa